Vzdelaný zamestnanec má pre firmu významnú pridanú hodnotu nielen v tom, že vďaka najnovším poznatkom dokáže flexibilne reagovať na zmeny a dokáže byť výkonnejší. Čoraz viac začína byť rozhodujúcim faktorom spokojnosti zamestnanca aj jeho celkový osobnostný rozvoj.

Nedávno som sa pýtala jedného známeho šéfa obchodu a marketingu, čo by bolo pre neho dostatočnou motiváciou, aby bol ochotný do vzdelávania svojich ľudí viac investovať. Ako hlavné kritérium uviedol, zníženie miery fluktuácie a posilnenie lojality k firme. Táto odpoveď ma v prvom momente prekvapila, lebo som očakávala skôr dôvody ako zvyšovanie profesionality alebo konkurencieschopnosti firmy…

Odpoveď tohto šéfa však reflektuje to, s čím sa väčšina zamestnávateľov dnes borí – kde nájsť nových ľudí a ako ich udržať vo firme?

Nový zamestnanec stojí firmu na začiatku nemalé peniaze. Adaptačný proces býva rôzne dlhý v závislosti od náročnosti pracovnej pozície a až po určitom čase sú noví zamestnanci pre firmu prínosom. Akonáhle zaškolený človek odíde, firma opätovne stráca…

Medzi benefity, ktoré môžu pomôcť firmám znížiť fluktuáciu zamestnancov, patrí aj vzdelávanie

Firmy ponúkajú zamestnancom v snahe udržať si ich rôzne benefity – od športových podujatí, cez stále viac humánnejšie a zábavnejšie pracovné priestory, až po čerstvé ovocie na každý deň.

Niekde medzi týmito „lákadlami“ sa nachádza aj možnosť rozvoja a vzdelávania. Samozrejme každého človeka motivuje niečo iné, prečo vo firme chce a ostáva pracovať. A niekedy benefit vo forme vzdelávania nemusí patriť k tým obľúbeným, hlavne, keď sa jedná o školenia povinné zo zákona, či iné povinné vnútro-firemné školenia. Ale nemusí to tak byť.

Vzdelávanie zamestnancov sa stáva nevyhnutným kritériom úspešnosti a konkurencieschopnosti firiem

Kedysi bolo vzdelávanie zamestnancov vo firmách na chvoste celkových výdavkov napriek tomu, že sa považovalo za dôležité.

Dnešná rýchla doba, každodenný pretlak informácií a nových poznatkov, vyžadujú flexibilitu firiem aj ich zamestnancov. Je potrebné rýchlo sa prispôsobiť trhu, čo znamená, stále sa učiť niečo nové a pohotovo sa orientovať v množstve informácií. Permanentné vzdelávanie zamestnancov sa tak stáva nevyhnutným kritériom, pokiaľ chcú firmy byť úspešné a konkurencieschopné.

Vzdelaný zamestnanec má pre firmu významnú pridanú hodnotu nielen v tom, že vďaka najnovším poznatkom dokáže flexibilne reagovať na zmeny a dokáže byť výkonnejší. Čoraz viac začína byť rozhodujúcim faktorom spokojnosti zamestnanca aj jeho celkový osobnostný rozvoj.

Vnútorné uspokojenie z vykonanej práce výrazne ovplyvňuje aj lojálnosť k firme, kde zamestnanec pracuje. Ako hovorí vo svojom vystúpení na TEDGlobal 2009 kariérny analytik Dan Pink, človek je omnoho viac tvorivý a výkonný, pokiaľ mu je daný priestor pre vlastnú autonómiu – určovať smerovanie svojho života.

Dan Pink na TEDGlobal 2009

Preto by malo byť prioritou každej firmyvytváranie priestoru pre osobnostný rozvoj zamestnancov. K tomu nevyhnutne patrí rozmanitá a kvalitná ponuka kurzov v oblasti hard skills a taktiež aj soft skills.

Plánovanie vzdelávania by malo vychádzať z analýzy vzdelávacích potrieb

Samotné plánovanie vzdelávanie zamestnancov by však malo prebiehať v určitom cykle. Od analýzy pracovnej náplne, cez identifikáciu vzdelávacích potrieb a rozvoja zamestnancov, až po plánovanie a samotnú realizáciu vzdelávania so záverečným hodnotením.

Súčasťou analýzy vzdelávacích potrieb je identifikácia disproporcie medzi požiadavkami na vykonávanie pracovnej pozície a schopnosťami zamestnanca. Ďalej sú to informácie o smerovaní a stratégii firmy, a samozrejme aj predstavy a očakávania samotného zamestnanca o vlastnej kariére a rozvoji.

Je preto nevyhnutné, aby mali firmy zavedené pravidelné hodnotiace pohovory, ktorých súčasťou je okrem hodnotenia výkonu aj priestor pre identifikáciu vzdelávacích potrieb a plánovanie kariérneho rozvoja. Len takto identifikované vzdelávacie potreby majú skutočný význam nielen pre firmu, ale aj pre samotného zamestnanca a jeho spokojnosť. Pre vedúceho zamestnanca je to však ďalšia agenda, ktorú musí zvládnuť.

Ako zvládnuť agendu súvisiacu so vzdelávaním?

Digitálne technológie významne napomáhajú vzdelávaniu, jeho plánovaniu a organizácii.  

Dnes je možné okamžite získať akékoľvek informácie na internete, kde je k dispozícii obrovská knižnica, mnohokrát voľne dostupného a kvalitného obsahu. Aj to môže byť jedna z ciest. Očakáva sa tu však od zamestnanca samostatnosť, aby si sám našiel potrebný obsah a taktiež je potrebná dôvera zo strany zamestnávateľa.

Pre firmy je však dôležitejšie, aby ich zamestnanci mali k dispozícii relevantný obsah v správnom čase. To je dnes omnoho jednoduchšie vďaka moderným systémom na manažovanie vzdelávania – LMS.

Systémy, ktoré uľahčujú manažment vzdelávania

LMS umožňujú nielen organizáciu prezenčných a e-learningových kurzov, ale aj plánovanie a personalizované doručenie obsahu. Tieto systémy vedia zabezpečiť aj testovanie a vyhodnotenie úspešnosti absolvovaného vzdelávania. Mnohé obsahujú aj riadenie výkonu, hodnotenia a manažment talentov.

Jedným z nich je aj cenovo dostupné riešenie Totara Learn odskúšané a dobre zabehnuté u slovenských klientov v oblasti bankovníctva, zdravotníctva i energetiky.

Systémy riadenia vzdelávania dokážu byť kompatibilné s analytickými nástrojmi, ktoré vedia vedúcim zamestnancom poskytnúť reporty o efektivite a úspešnosti vzdelávania. Takýmto nástrojom je napríklad Zoola Analytics, ktorý umožňuje integráciu s Totara Learn.  

Ponuka e-learningových kurzov aj ich kvalitatívna úroveň z roka na rok narastá

Sú typy školení, kde je osobná prítomnosť študujúceho nevyhnutná. To je v prípade, keď sú nové poznatky a zručnosti úzko naviazané na spätnú väzbu a interakciu s lektorom alebo ostatnými účastníkmi.

Mnohé školenia môžu byť veľmi efektívne nahradené formou e-learningových kurzov, ktorých kvalitatívna úroveň z roka na rok narastá. Pri ich tvorbe sa zohľadňuje to, aby ich zamestnanec mohol študovať po kratších obsahových úsekoch a pre neho vo vyhovujúcom čase a kdekoľvek.

Takmer každý e-learningový kurz je možné študovať na PC, smartfóne či tablete. Ponuka hotových e-learningových kurzov je v súčasnosti široká. Od rozvoja hard skills cez soft skills až po jazykové vzdelávanie, či vytvorenie e-learningového kurzu s vlastným obsahom.

A práve tieto benefity e-learningu vo významnej miere zjednodušujú dostupnosť relevantného vzdelávania pre zamestnancov a zároveň uľahčujú vedúcim zamestnancom celkový manažment vzdelávania.

Dnešná doba vzdelávaniu a osobnostnému rozvoju zamestnancov praje. Je dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Je to cesta, ktorá prináša synergiu v podobe spokojného a kvalifikovaného zamestnanca a zároveň konkurencieschopnej firmy. Treba len začať. Ideálne skôr, ako bude potrebné opäť podať inzerát na voľné pracovné miesto…


Ak chcete vedieť, keď vyjde nový článok z oblasti digitálneho vzdelávania, zapíšte sa na odber noviniek nášho blogu 🙂