Kategórie

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú osobné údaje. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese blog@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov zobrazené na tejto stránke.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 1711/71, 821 05 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Aké osobné údaje spracovávame, doba spracovávania, účel a právny základ ich spracovávania

Na našich stránkach spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. Pri komentovaní článkov blogu spracovávame vaše údaje v rozsahu meno (pseudonym), e-mail a IP adresa, pričom meno (psudonym) je jediným verejne viditeľným údajom. Vaše údaje spracovávame za účelom dodržiavania pravidiel slušnej diskusie a zamedzenie porušovania zákonov SR počas celej doby existencie vášho príspevku v komentároch. Právnym základom na spracovávanie údajov je náš oprávnený záujem. Žiadne z týchto vašich údaje nesprístupňujeme tretej strane.
 2. Po prihlásení na odber nových článkov blogu spoločnosti e-learnedia, s.r.o. vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára na odber článkov nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa. Tieto osobné údaje spracovávame za účelom odosielania nových článkov. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je váš súhlas, ktorý nám udeľujete na dobu 3 rokov. Pre odosielanie nových článkov blogu využívame službu MailChimp spoločnosti The Rocket Science Group, LLC. Ak chcete vedieť viac o tom, ako spoločnosť The Rocket Science Group, LLC pristupuje k ochrane osobných údajov, prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov tejto spoločnosti na stránke: https://mailchimp.com/legal/privacy.
 3. Zaznamenávame informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení) používame na štatistické účely, ktoré nám umožňujú vylepšovať pre vás naše stránky. Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Právnym základom pre spracovanie týchto cookies je náš oprávnený záujem. Ak chcete vedieť viac o tom, ako spoločnosť Google pristupuje k ochrane osobných údajov, prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
 4. Ak sa rozhodnete dostávať informácie z oblasti digitálneho vzdelávania o podujatiach spoločnosti e-learnmedia, s.r.o., vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára na odber noviniek nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mail. Tieto osobné údaje spracovávame za účelom odosielania newslettera (noviniek prostredníctvom e-mailu) spoločnosti e-learnmedia, s.r.o. v rozsahu približne 1-4 e-mailové správy mesačne. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je váš súhlas, ktorý nám udeľujete po dobu trvania účelu spracovania. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v pätičke každého e-mailu s novinkami, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: info@e-learnmedia.sk. Vaše rozhodnutie budeme rešpektovať. Pre odosielanie noviniek využívame službu MailChimp spoločnosti The Rocket Science Group, LLC. Ak chcete vedieť viac o tom, ako spoločnosť The Rocket Science Group, LLC pristupuje k ochrane osobných údajov, prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov tejto spoločnosti na stránke: https://mailchimp.com/legal/privacy.
 5. Naše stránky využívajú tzv. súbory Cookies. Ako spracovávame Cookies sa dočítate v Pravidlách používania Cookies.

Počas doby spracovávania vašich osobných údajov je našou povinnosťou tieto údaje aktualizovať. Ak uplynie doba spracovávania a neudelíte nám súhlas na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame.

Spracovateľmi osobných údajov preto sú:

 1. Analytické a remarketingové služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 2. Správa newsletterov: The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade ich spracúvania prostredníctvom služby MailChimp sú osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda tak, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov/welcome.

Prevádzkovateľ služieb MailChimp okrem toho aktualizoval svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečil ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a spracovávaním vašich údajov máte právo:

 1. požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,
 2. požiadať o opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 4. na prenos osobných údajov,
 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov,
 6. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Spôsob uplatnenia práv

V prípade uplatnenia vašich práv je potrebné nás kontaktovať písomne na adrese:

 • e-learnmedia, s.r.o., Mlynské nivy 1711/71, 821 05 Bratislava

alebo e-mailom na e-mailovej adrese:

 • blog@e-learnmedia.sk

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Budeme sa pri tom riadiť zákonom o Ochrane osobných údajov 18/2018 Zbierky zákonov.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.