LXP Totara Engage - zážitkové vzdelávanie zamestnancov | e-learnmedia.sk

LXP Totara Engage

Objavte výhody technológie, vďaka ktorej je formálne a neformálne vzdelávanie pre váš tím zážitkom.

 

Zvýšte angažovanosť a zdieľajte know-how pomocou inteligentných spôsobov doručenia vzdelávania, zdrojov a informácií v správny čas a na správnom mieste, a to všetko počas bežnej práce. Spojte sa, spolupracujte a zdieľajte navzájom svoje vedomosti vďaka vašej novej LXP (Learning Experience Platform). Odlíšte sa od firiem, ktoré nedokážu rásť a staňte sa spoločnosťou, ktorá prekonáva konkurenciu. 

Produkty » LXP Totara Engage

Ako Totara Engage zvyšuje produktivitu?

Zdieľané vzdelávacie zoznamy

 

  • Nechajte ľudí, aby si sami vytvárali a zdieľali zoznamy vzdelávacích aktivít zahrňujúce videá, podcasty, články, blogy a ďalší vzdelávací obsah. Navzájom si tak medzi sebou budú vytvárať a zdieľať najužitočnejšie informácie, ktoré im najviac pomáhajú pri práci.

 

Vzdelávanie počas práce

 

  • Malé časti vzdelávania sú integrované do bežného pracovného života každého zamestnanca. Vďaka tomu je učenie efektívnejšie, menej skľučujúce a zároveň sa zvyšuje produktivita vášho tímu.

 

Zmysluplné odporúčania s využitím umelej inteligencie

 

  • Výkonná inteligencia automaticky odporúča vzdelávacie aktivity pre každého z vašich ľudí individuálne na základe jeho záujmov, zručností a úloh.

 

Gamifikácia

 

  • Odmeňte svoj tím za dokončenie a vytvorenie kvalitného vzdelávacieho obsahu. Konkurenčný prvok zvyšuje morálku a motiváciu.

 

Podrobná analýza

 

  • Zistite, kto vedie organizáciu vpred, vyhľadajte odborníkov na konkrétne témy a identifikujte tých, ktorí sú najviac angažovaní.

 

Ľahká integrácia

 

  • Totara Engage sa ľahko integruje s komunikačnými platformami Slack a Microsoft Teams, aby bola zachovaná čo najlepšia vzdelávacia a komunikačná platforma. Totara Engage je tiež integrovaná s modulmi Totara Learn a Totara Perform, vďaka čomu vytvárajú komplexnú zážitkovú platformu pre riadenie a rozvoj vašej spoločnosti, ktorá spája riadenie výkonu a rozvoja so správou vzdelávania zamestnancov a celých tímov.

 

Viac informácií nájdete aj na stránkach totaralearn.com.

Mohlo by vás zaujímať

Späť na produkty
Hore

Pravidlá používania cookies

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú tzv. cookies. Cookies môžu byť prepojené na osobné údaje, preto by sme vás chceli informovať, ako ich spracovávame. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Čo sú to cookies?

Pravidlá ochrany osobných údajov

Naše webové stránky, na ktorých sa nachádzate, spracovávajú osobné údaje. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní s účinnosťou od 25.5.2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky s tým, ako spracovávame osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese info@e-learnmedia.sk alebo si prečítať naše Pravidlá ochrany osobných údajov zobrazené na tejto stránke.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, čiže tie vaše. Prevádzkovateľom je spoločnosť e-learnmedia, s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 341 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99890/B.

Aké osobné údaje spracovávame, doba spracovávania, účel a právny základ ich spracovávania

Na našich stránkach spracovávame nasledujúce osobné údaje:

Počas doby spracovávania vašich osobných údajov je našou povinnosťou tieto údaje aktualizovať. Ak uplynie doba spracovávania a neudelíte nám súhlas na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých vaše osobné údaje spracúvame.

Spracovateľmi osobných údajov preto sú:

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365 sú osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda tak, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov/welcome.

Prevádzkovatelia služieb MailChimp a Office 365 okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Microsoft Corporation sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov a spracovávaním vašich údajov máte právo:

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Spôsob uplatnenia práv

V prípade uplatnenia vašich práv je potrebné nás kontaktovať písomne na adrese:

alebo e-mailom na e-mailovej adrese:

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Budeme sa pri tom riadiť zákonom o Ochrane osobných údajov 18/2018 Zbierky zákonov.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti.